Cyklická žena

aneb Jak se sladit se svou ženou

„Každá žena má více tváří. Naučte se být každou z nich. A nesnažte se být všemi najednou!“

Není pochyb o tom, že muži a ženy jsou si rovni, ale zároveň se v mnohém liší. Otázky, zda jsou muži ti „silnější“, „praktičtější“, „přímočarejší“ a „racionálnější“, a ženy ty „citlivější“, „empatičtější“, „slabší“ a „komplikovanější“, ponechme genderovým specialistům. Dle Mirandy Gray, autorky knihy Cyklická žena, je nejdůležitějším rozdílem mezi pohlavími ženský měsíční cyklus. Pokud vám tato věta připadá banální, čtěte dále.

Mnoho mužů, ale bohužel i žen, si dnes pod pojmem menstruační cyklus stále představí pouze cyklicky se opakující období několika dní, kdy žena není ve „své kůži“, je podrážděná, unavená, chová se iracionálně a tento její stav omezuje, komplikuje a v některých případech zcela znemožňuje její normální chod v práci, v domácnosti, ve volném čase i v partnerství. Tento pohled je značně povrchní, zplošťující a nevypovídá nic o rozměru a ohromném potenciálu, který pro každou ženu její menstruační cyklus představuje.

Dle Mirandy Gray je rozdíl mezi mezi muži a ženami ten, že muži mají charakter lineární, kdežto ženy cyklický. Muži jsou ve svých pocitech a projevech víceméně stálí a pro jejich případné změny je zpravidla vždy možné najít nějaký reálný, objektivní důvod. Ženy jsou naproti tomu povahy cyklické, neustále a periodicky se měnící. To je dáno právě přítomností menstruačního cyklu, který ovlivňuje jak fyzickou kondici a emoční naladění, tak i způsob myšlení, vnímání a celkové rozpoložení ženy.  S menstruačním cyklem však muži nemají a ani nemohou mít vlastní zkušenost, je to pro ně něco, co se zcela vymyká jejich chápání a představivosti, a ani ženy samy většinou o podstatě svého cyklu o mnoho více nevědí, což je zdrojem mnoha nedorozumění. Ta však lze výrazně zredukovat, pokud se žena sama seznámí se svou proměnlivou podstatou, uvědomí si své měnící se kvality, sladí se se svým cyklem a tím i sama se sebou A zároveň si otevře možnosti, jak co optimálně využívat svou tvořivou vnitřní energii pro spokojenost osobní, vztahovou i pracovní.

Dle Mirandy Gray ve svém cyklu žena prochází čtyřmi odlišnými fázemi:
1. dynamická (po menstruaci)
2. expresivní (okolo ovulace)
3. kreativní (po ovulaci)
4. reflektivní (okolo menstruace)

Tyto fáze se střídají průměrně po 7 dnech (záleží na délce a pravidelnosti cyklu dané ženy) a můžeme je přirovnat ke čtyřem základním fázím měsíce.

Fáze dynamická – pomenstruační – odpovídá době dorůstajícího měsíce, kdy po předcházejícím útlumu přírody (o novoluní) i ženského těla i ducha (po menstruaci) opět narůstá síla ženy i přírody. Žena má jasné, rychlé, logické, konstruktivní a pozitivní myšlení, které jí pomáhá vytvářet plány, které ihned realizuje. Má mnoho sil i pro fyzické aktivity, je tedy vhodná doba pro cvičení a sport nebo pro změnu zvyků, zlozvyků a běžného režimu. Chování ženy je v tuto fázi výkonné a asertivní, může mít ale problém naslouchat druhým a být rozmrzelá z toho, že ji nestíhají, popř. že sama není schopná stihnout a zrealizovat vše, co by ráda.

Fáze expresivní odpovídá době okolo úplňku, kdy je síla ženy na vrcholu. Je to čas symbolického naplnění kalichu její energie, kterou nejvíce a nejženštěji vyzařuje svým šarmem i atraktivitou. Čas vhodný pro zklidnění a zastavení, vychutnávání dosažených úspěchů, prožívání vděčnosti za dary, kterých se nám dostalo, užívání si toho, co nás baví, setkávání se s lidmi, komunikace a budování vztahů vůbec – partnerských, rodinných i obchodních. V tuto dobu má žena největší schopnost naslouchání a empatie a potřebu péče o druhé. Je to také doba, kdy je možné otěhotnět – ať už fyzicky, nebo symbolicky – rozhodnutím se pro něco, co si přejeme do svého života. Přestože je fáze expresivní dobou požehnanou, některé ženy mohou být z přemíry své energie nervózní a nesvé, obzvláště pokud nevědí, jak ji vyjádřit, nebo neplní své životní poslání.

Fáze kreativní odpovídá fázi ubývajícího měsíce okolo poslední čtvrti. Energie, která byla o úplňku (ovulaci) nahromaděna, může být investována do jakékoliv činnosti a práce nebo do přípravy projektu, jež se žena rozhodla realizovat. Je to období velmi tvořivé, oproti fázi dynamické v něm nabývá na síle do nitra obrácené myšlení intuitivní. To přináší zajímavé nápady, vhledy a souvislosti, což může být velmi přínosné a obohacující ve všech směrech. Postupně klesá síla fyzická i intelektuální a mohou se vynořovat důležité, i když ne vždy příjemné myšlenky a pocity, které jsou však příležitostí k uvědomění, k vnitřní transformaci i ke změně v myšlení i v životě. Vzrůstá potřeba udělat si v sobě i kolem sebe pořádek, pozor však na bezhlavé vyhazování věcí, lepší ponechat na konec následující reflektivní fáze.

Fáze reflektivní odpovídá novoluní a času okolo mestruace. Je to doba odpočinku a regenerace sil tělesných i duševních. Žena se nachází přirozeně ve stavu meditace a duchovního napojení, její mysl je čistá a jasná, setrvává v okamžiku Tady a Teď, vnímá vše pravdivě a bez zkreslení. Přijetí a kontakt s tím, co je, jí dává příležitost změnit to,  zbavit se všech zátěží, opustit a odpustit, co/komu/čemu je třeba, což je nyní přirozenější a snazší než jindy. V této fázi je vzhledem k úbytku sil náročnější vykonávat činnosti, které jdou ženě jindy hladce od ruky, neměla by tedy na sebe klást vysoké nároky a rozhodně nemusí propadat skepsi – její síly se za pár dní opět obnoví.

Pokud vás informace o měsíčním cyklu zaujaly, doporučuji přečíst si knihu Cyklická žena, kde se dozvíte mnohem více informací o tom, jak se svým cyklem lépe spojit a sladit, seznámíte se i s nástroji, jak jej využívat pro dosažení úspěchu a naplnění. Dozvíte se, kdy máte největší potenciál pro snadné vykonávání určitých činností a které činnosti pro vás budou v tomto období naopak obtížnější. Budete vědět, jak si důležité činnosti naplánovat tak, abyste svou energii co nejlépe, radostně a tvořivě využila. A Vaše zvýšené sebepoznání, sebepřijetí a pochopení se velmi příznivě promítne i do fungování vztahů doma i na pracovišti.

„Každá žena má mnoho tváří. Naučte se být každou z nich. A nesnažte se být všemi najednou.“
Miranda Gray

PS: tip pro muže nebo pro ženy, které měsíční cyklus nemají (ať už z důvodů zdravotních či kvůli memopauze), ale jeho cyklus by chtěli využívat – cyklus měsíce s úplňky a novoluními, podle kterého je nastavena příroda, je k dispozici i vám :o)

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.